ผู้เขียน หัวข้อ: สิ่งที่เป็นมงคล  (อ่าน 1240 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ top-publisher

  • ผู้ดูแลเว็บไซต์
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 11
    • ดูรายละเอียด
สิ่งที่เป็นมงคล
« เมื่อ: ตุลาคม 23, 2013, 12:56:10 PM »
สิ่งที่เป็นมงคล
ในเทศกาลปีใหม่ที่เวียนมาบรรจบอีกคราหนึ่ง สิ่งที่เป็น
ความสุข ความเจริญ สิ่งที่เป็นมงคล ย่อมเป็นที่ต้องการของทุกคน
ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนถึง
หลักธรรมที่นำความสุข ความเจริญ ซึ่งเรียกว่า มงคลอันสูงสุด
๓๘ ประการ เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติตามจะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้
ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ที่
สิ่งที่เป็นมงคลอันสูงสุดนั้น เป็นภาษาบาลี มีดังนี้
อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา
ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
ปฏิรูปเทสวาโส จ ปุพฺเพ จ กตปุญฺ ตา
อตฺตสมฺมาปณิธิ จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมมํ.
พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ วินโย จ สุสิกฺขิโต
สุภาสิตา จ ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
มาตาปิตุอุปฏฺฐฺานํ ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห
อนากุลา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ าตกานญฺจ สงฺคโห
อนวชฺชานิ กมฺมานิ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
อารตี วิรตี ปาปา มชฺชปานา จ สญฺ โม
อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
คารโว จ นิวาโต จ สนฺตุฏฺี จ กตญฺ ุตา
กาเลน ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
ขนฺตี จ โสวจสฺสตา สมณานญฺจ ทสฺสนํ
กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺจ อริยสจฺจาน ทสฺสนํ
นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
ผุฏฺสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ
อโสกํ วิรชํ เขมํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
เอตาทิสานิ กตฺวาน สพฺพตฺถมปราชิตา
สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมํ.
ถอดความเป็นภาษาไทยได้ ดังนี้ (๑) การไม่คบคนพาล
(๒) การคบบัณฑิต (๓) การยกย่องคนควรยกย่อง (๔) การอยู่ในถิ่น
ที่เหมาะสม (๕) ความมีความดีเป็นทุนเดิม (๖) การตั้งตนไว้ชอบ
(๗) ความคงแก่เรียน (๘) ความมีศิลปวิทยา (๙) ความมีวินัย
(๑๐) วาจาสุภาษิต (๑๑) การเลี้ยงดูมารดาบิดา (๑๒) การสงเคราะห์
บุตร (๑๓) การสงเคราะห์ภรรยา (๑๔) การทำงานไม่คั่งค้าง
(๑๕) การให้ทาน (๑๖) การประพฤติธรรม (๑๗) การสงเคราะห์
ญาติ (๑๘) การทำงานสุจริต (๑๙) การงดเว้นจากความชั่ว
(๒๐) การไม่ดื่มน้ำเมา (๒๑) ความไม่ประมาทในธรรม
(๒๒) ความเคารพ (๒๓) การเจียมตัว (๒๔) ความสันโดษ
(๒๕) ความกตัญญู (๒๖) การฟังธรรมตามกาลอันเหมาะสม
(๒๗) ความอดทน (๒๘) ความเป็นคนว่าสอนง่าย (๒๙) การพบเห็น
สมณะ (๓๐) การสนทนาธรรมตามกาล (๓๑) ความเพียร
(๓๒) การประพฤติพรหมจรรย์ (๓๓) การเห็นอริยสัจ
(๓๔) การทำพระนิพพานให้แจ้ง (๓๕) จิตไม่หวั่นไหว
เพราะโลกธรรม (๓๖) จิตไม่เศร้าโศก (๓๗) จิตปราศจากกิเลส
(๓๘) จิตเกษมปลอดภัย

ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้แสดงถึงความเป็นมาของสิ่งที่
เป็นมงคลไว้ว่า ในชมพูทวีป พวกมนุษย์จะพากันไปชุมนุมกัน
ตามสถานที่ชุมชนแล้วจ้างคนมาเล่านิทานให้ฟัง นิทานบางเรื่อง
ว่ากันว่าใช้เวลา ๓-๔ เดือนเลยทีเดียวกว่าจะจบ วันหนึ่งมีคนสงสัยว่า
อะไรกันที่จัดว่าเป็นมงคล บางพวกก็ออกความเห็นว่า รูปที่เห็น
ด้วยตาเป็นมงคล บางพวกก็กล่าวว่า เสียงที่ได้ยินทางหูเป็นมงคล
บางพวกก็กล่าวว่า สิ่งที่ได้สูดดมลิ้มรสถูกต้องเป็นมงคล
ต่างฝ่ายต่างเถียงกันหาข้อยุติไม่ได้ ไม่เพียงแต่พวกมนุษย์เท่านั้น
ที่เถียงกัน พวกเทวดารู้ว่าพวกมนุษย์พูดถึงเรื่องที่เป็นมงคล
ก็นำไปพูดกันบ้าง และพวกเทวดาก็เป็นเหมือนพวกมนุษย์นั่นคือ
เถียงกันไปเถียงกันมาหาข้อยุติไม่ได้ แตกกันเป็น ๓ ฝ่ายเหมือนกัน
การถกเถียงกันใช้เวลานานถึง ๑๒ ปี ก็ยังหาผู้ชี้ขาดไม่ได้ว่า
อะไรกันแน่ที่เป็นมงคล ต่อมา พวกพรหมชั้นสุทธาวาส
รู้ปัญหานี้ดี จึงได้ประกาศให้พวกมนุษย์ทราบว่า ต่อไปนี้
อีก ๑๒ ปี พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงว่าอะไรเป็นมงคล
ครั้นกาลล่วงไปได้ ๑๒ ปี พวกเทวดาก็ได้พากันไปถาม
เรื่องนี้กับพระอินทร์ พระอินทร์ตรัสถามว่าครั้งแรกเกิดปัญหานี้
ขึ้นที่ไหน พวกเทวดาก็พากันทูลตอบว่า ที่มนุษยโลก เมื่อทราบ
ดังนั้นแล้ว พระอินทร์ก็ได้มีบัญชาให้เทวดาองค์หนึ่งไปทูลถาม
ปัญหานี้กับพระพุทธเจ้า แล้วพระอินทร์กับหมู่เทวดาก็ได้พากัน
มาฟังการวิสัชนาของพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าทรงแสดงข้อที่เป็นมงคลว่ามีจำนวน
๓๘ ประการ แก่ท้าวสักกะและหมู่เทพ ทรงสรุปไว้ตอนท้าย
ของสิ่งที่เป็นมงคลว่า
เอตาทิสานิ กตฺวาน สพฺพตฺถมปราชิตา
สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมํ
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย กระทำมงคล ๓๘ ประการ
ดังที่กล่าวมานี้แล้ว จะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวง ย่อมถึง
ความสวัสดีในทุกสถานที่ ข้อนั้นเป็นมงคลสูงสุดของเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นดังนี้แล.

 

เมนูลัด(Quick Links)

เว็บบอร์ดธรรมะ เหรียญเปิดโลก หลวงปู่ดู่ ท้าวเวสสุวรรณ อ่านข่าว

เพื่อนบ้าน

ศูนย์พระเครื่องสยามมงคล ขุนแผนดอทคอม อ่านข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้